fbpx

Dit zijn de 7 belangrijkste chakra’s binnen de aura van de mens

In deze tijd staan steeds meer mensen open voor de gedachte dat wij van binnenuit bezield worden door een kracht die niet uit de materie voortkomt. Terwijl de wetenschap lang de materie als het fundament zag van het leven, ook van ons innerlijk leven, groeit ook daar nu het vermoeden dat ons bewustzijn niet reduceerbaar is tot materiële processen. We delen een blog van het Magazine Nieuwetijdskind waarin wordt uitgelegd welke 7 belangrijkste chakra’s binnen de aura van de mens vallen.

Het lijkt erop dat in deze tijd meer mensen, zeker jonge mensen, spontaan contact maken met deze innerlijke, niet-materiële dimensie. Zij vangen bijvoorbeeld informatie op van anderen, die ze niet via hun fysieke zintuigen binnen krijgen. Informatie over gevoelens of gebeurtenissen uit het verleden dient zich aan in de vorm van kleuren of beelden. Via kun intuïtie maken deze mensen contact met het energieveld om een ander mens heen. Deze velden worden ook wel aura’s genoemd.

Het energieveld rondom de mens, de aura

Ieder mens wordt omgeven door een energieveld, dat niet waar te nemen is met onze zintuiglijke ogen. Je zou kunnen zeggen dat dit energieveld, de aura, gemaakt is van heel subtiele materie. Deze subtiele materie, die door auralezers meestal wordt waargenomen als een palet van kleuren, bevat veel informatie over onze innerlijke gesteldheid: over onze gemoedstoestanden, onze talenten en onze psychische blokkades.

De opbouw van een aura: de zeven belangrijkste chakra’s

Binnen het energieveld van de mens kunnen we zeven hoofdcentra of ‘chakra’s’ onderscheiden, die corresponderen met bepaalde lichaamsgebieden en bepaalde levensthema’s. Een chakra kun je je voorstellen als een trechtervormige draaikolk van energie. In die draaikolk kunnen zich allerlei kleuren bevinden, die op een bepaalde manier door elkaar heen stromen of in beweging zijn. Die kleuren vertegenwoordigen psychische ladingen of gemoedstoestanden, die werkzaam zijn op het levensgebied dat bij dat specifieke chakra hoort.

Waarom trechtervormig? Chakra’s zou je kunnen zien als trechters die psychische energie vertalen of transformeren naar een subtiele materiële vorm: het energieveld dat om en door ons lichaam heen loopt. Chakra’s laten psychische energie dus een vastere vorm aannemen (de trechter loopt naar onderen smal toe), maar nog niet zo vast dat we haar met onze zintuigen kunnen waarnemen. Uiteindelijk manifesteren psychische energieën zich wel in de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, namelijk als lichamelijke verschijnselen of al gebeurtenissen die je overkomen. Chakra’s vormen eigenlijk een soort brug tussen psychische energie (ons innerlijke gevoels- en gedachteleven) en de materiële werkelijkheid (de uiterlijke wereld).

De chakra’s en hun kleuren

Verkenningstocht langs de chakra’s.
Chakra 1 (basischakra) is de onderste (rood) t/m Chakra 7 (kruinchakra) , de bovenste (violet/wit)

Op het plaatje staan de voornaamste chakra’s afgebeeld, in de kleuren waarmee ze doorgaans geassocieerd worden. Elk chakra correspondeert met een bijbehorend levensgebied, met bepaalde thema’s die in ieder mensenleven een rol spelen. Over deze levensgebieden en over de symptomen van een goed of minder goed functionerend chakra zal verderop in dit artikel meer worden verteld. Naast de zeven hoofdchakra’s zijn er nog tal van kleinere chakra’s, bijvoorbeeld in je beide handen en voeten.

De individualiteit van de aura

De aura rondom een mens is heel individueel. In de aura bevindt zich namelijk, naast informatie over je aardse persoonlijkheid, ook jouw specifieke ziele-energie. Daarmee wordt gedoeld op het tijdloze, bovenaardse deel van jouw Zelf, dat altijd aanwezig is in jou als mens, maar waarmee jij als aardse persoonlijkheid niet altijd bewust in contact staat. De ziele-energie van elk mens is uniek. Elke ziel is bezig een lange weg te bewandelen naar een volledig bewustzijn, naar een volledig gelukkig, vrij en heel zijn. Volledig bewustzijn houdt in dat je heel diep in jezelf de eenheid kunt ervaren die er is tussen jou en de mensen om je heen, de dieren om je heen, de natuur die je omgeeft. Dit gevoel van eenheid, dat we ook Liefde kunnen noemen, is de sleutel tot waarachtige ontspanning, creativiteit en vreugde.

Hoewel ‘bewustwording’ het uiteindelijke doel is van elke ziel, is de weg waarlangs het doel bereikt wordt net zo uniek als de ziel zelf. Elke ziel ervaart de dingen op de eigen wijze en maakt op basis daarvan eigen keuzes. Deze eigenheid van de ziel leidt tot een specifiek patroon van karaktertrekken, gevoeligheden, talenten en valkuilen. Dit unieke karakter van je ziel komt tot uiting in je aura.

Aura’s lezen en chakra’s waarnemen

Sommige mensen kunnen spontaan aura’s en chakra’s waarnemen. Anderen hebben enige oefening nodig in het ontwikkelen van die vaardigheid. Het zien van kleuren om mensen heen is nog geen ‘aura’s lezen’. Bij auralezen gaat het erom dat je de waargenomen kleuren ook kunt begrijpen en interpreteren. Op zo’n manier dat je voor degene van wie je de aura leest een psychologisch beeld kunt schetsen waarin hij/zij zich herkent en waaruit positieve handreikingen volgen voor het dagelijks leven. Een auralezen beschikt naast helderziende vermogens ook over kwaliteiten als begrip, mededogen en inzicht in menselijke drijfveren.

Aangezien het energieveld van elk mens uniek is, kan het niet door middel van algemene regels of kleurschema’s geïnterpreteerd worden. In aura lezingen kun je aan de kleuren die je waarneemt niet zomaar een vaste betekenis toekennen. De betekenis van een bepaalde kleur kan verschillen per context. Het is de taak van een auralezer om intuïtief aan te voelen wat de psychische lading is van een bepaalde kleur binnen het geheel van iemands aura. De kunst van aura’s lezen is dus niet alleen om kleuren waar te nemen, maar ook om de betekenis ervan intuïtief te doorgronden en te benoemen in een taal die verhelderend en bemoedigend is voor de ander.

 WENDY Zomer special

Zomer op een eiland!


Een special vol eilandliefde en eilandinspiratie.


 

LAAT JE INSPIREREN DOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF